Sieci komputerowe — ćwiczenia 6


Temat zajęć: Programowanie gniazd — C♯.

Literatura:

Uwaga:
Poniższe programy zostały przetestowane na platformie mono (monodevelop), powinny jednak działać bez problemu w Visual Studio NET.


 Przykład 1

Przykładowy program serwera na platformie NET.

Plikc5s.cs pobierz
using System;
using System.Threading;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

public class Server {
  // Przekazuje stan
  internal class StateObject {
    internal byte[] sBuffer;
    internal Socket sSocket;
    internal StateObject(int size, Socket sock){
      sBuffer = new byte[size];
      sSocket = sock;
    }
  }
  static void Main(){
    IPEndPoint ipEndpoint =
     new IPEndPoint(IPAddress.Any, 1800);

    Socket listenSocket =
     new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
           SocketType.Stream,
           ProtocolType.Tcp);

    listenSocket.Bind(ipEndpoint);
    listenSocket.Listen(1);

    // Zamiast blokowac podaje metode do wywolania w przypadku
    // polaczenia
    IAsyncResult asyncAccept = listenSocket.BeginAccept(
     new AsyncCallback(Server.acceptCallback),
     listenSocket);

    Console.Write("Trwa laczenie.");
    if (writeDot(asyncAccept) == true){
      Thread.Sleep(3000);
    }
  }

  public static void acceptCallback(IAsyncResult asyncAccept){
    Socket listenSocket = (Socket)asyncAccept.AsyncState;
    Socket serverSocket =
     listenSocket.EndAccept(asyncAccept);

    if (serverSocket.Connected == false){
      Console.WriteLine(".serwer nie polaczony.");
      return;
    }
    else Console.WriteLine(".serwer polaczony.");

    listenSocket.Close();

    StateObject stateObject =
     new StateObject(16, serverSocket);

    // Przekazujemy StateObject, bo potrzeba zarowno gniazda,
    // jak i bufora
    IAsyncResult asyncReceive =
     serverSocket.BeginReceive(
      stateObject.sBuffer,
      0,
      stateObject.sBuffer.Length,
      SocketFlags.None,
      new AsyncCallback(receiveCallback),
      stateObject);

    Console.Write("Odbieranie danych.");
    writeDot(asyncReceive);
  }

  public static void receiveCallback(IAsyncResult asyncReceive){
    StateObject stateObject =
     (StateObject)asyncReceive.AsyncState;
    int bytesReceived =
     stateObject.sSocket.EndReceive(asyncReceive);

    Console.WriteLine(
     ".Otrzymano {0} bajtow: {1}",
     bytesReceived.ToString(),
     Encoding.ASCII.GetString(stateObject.sBuffer));

    byte[] sendBuffer =
     Encoding.ASCII.GetBytes("Goodbye");
    IAsyncResult asyncSend =
     stateObject.sSocket.BeginSend(
      sendBuffer,
      0,
      sendBuffer.Length,
      SocketFlags.None,
      new AsyncCallback(sendCallback),
      stateObject.sSocket);

    Console.Write("Wysylanie odpowiedzi.");
    writeDot(asyncSend);
  }

  public static void sendCallback(IAsyncResult asyncSend){
    Socket serverSocket = (Socket)asyncSend.AsyncState;
    int bytesSent = serverSocket.EndSend(asyncSend);
    Console.WriteLine(
     ".Wyslano {0} bajtow.{1}{1}Zamykanie gniazd.",
     bytesSent.ToString(),
     Environment.NewLine);

    serverSocket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
    serverSocket.Close();
  }

  internal static bool writeDot(IAsyncResult ar){
    int i = 0;
    while (ar.IsCompleted == false){
      if (i++ > 40){
        Console.WriteLine("Przekroczony czas oczekiwania.");
        return false;
      }
      Console.Write(".");
      Thread.Sleep(500);
    }
    return true;
  }
}

 Przykład2

Przykladowy kod klienta w C♯.

Plik c5c.cs pobierz
using System;
using System.Threading;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

public class Client {

  class StateObject {
    internal byte[] sBuffer;
    internal Socket sSocket;
    internal StateObject(int size, Socket sock) {
      sBuffer = new byte[size];
      sSocket = sock;
    }
  }

  static void Main(string[] argHostName) {
    if (argHostName.Length > 0) {
      IPAddress ipAddress =
        //Dns.Resolve(argHostName[0]).AddressList[0]; (przestarzałe)
       Dns.GetHostEntry(argHostName[0]).AddressList[0];

      IPEndPoint ipEndpoint =
       new IPEndPoint(ipAddress, 1800);

      Socket clientSocket = new Socket(
       AddressFamily.InterNetwork,
       SocketType.Stream,
       ProtocolType.Tcp);

      IAsyncResult asyncConnect = clientSocket.BeginConnect(
       ipEndpoint,
       new AsyncCallback(connectCallback),
       clientSocket);

      Console.Write("Lacze sie.");
      if (writeDot(asyncConnect) == true) {
        Thread.Sleep(3000);
      }
    }
  }

  public static void connectCallback(IAsyncResult asyncConnect) {
    Socket clientSocket =
     (Socket)asyncConnect.AsyncState;
    clientSocket.EndConnect(asyncConnect);

    if (clientSocket.Connected == false) {
      Console.WriteLine(".klient nie polaczony.");
      return;
    }
    else Console.WriteLine(".klient polaczony.");

    byte[] sendBuffer = Encoding.ASCII.GetBytes("Hello");
    IAsyncResult asyncSend = clientSocket.BeginSend(
     sendBuffer,
     0,
     sendBuffer.Length,
     SocketFlags.None,
     new AsyncCallback(sendCallback),
     clientSocket);

    Console.Write("Wysylanie danych.");
    writeDot(asyncSend);
  }

  public static void sendCallback(IAsyncResult asyncSend) {
    Socket clientSocket = (Socket)asyncSend.AsyncState;
    int bytesSent = clientSocket.EndSend(asyncSend);
    Console.WriteLine(
     ".Wyslano {0} bajtow.",
     bytesSent.ToString());

    StateObject stateObject =
     new StateObject(16, clientSocket);

    IAsyncResult asyncReceive =
     clientSocket.BeginReceive(
      stateObject.sBuffer,
      0,
      stateObject.sBuffer.Length,
      SocketFlags.None,
      new AsyncCallback(receiveCallback),
      stateObject);

    Console.Write("Odbieranie odpowiedzi serwera.");
    writeDot(asyncReceive);
  }

  public static void receiveCallback(IAsyncResult asyncReceive) {
    StateObject stateObject =
     (StateObject)asyncReceive.AsyncState;

    int bytesReceived =
     stateObject.sSocket.EndReceive(asyncReceive);

    Console.WriteLine(
     ".Otrzymano {0} bajtow: {1}{2}{2}Zamykanie polaczenia.",
     bytesReceived.ToString(),
     Encoding.ASCII.GetString(stateObject.sBuffer),
     Environment.NewLine);

    stateObject.sSocket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
    stateObject.sSocket.Close();
  }

  internal static bool writeDot(IAsyncResult ar) {
    int i = 0;
    while (ar.IsCompleted == false) {
      if (i++ > 20) {
        Console.WriteLine("Przekroczono czas polaczenia z serwerem.");
        return false;
      }
      Console.Write(".");
      Thread.Sleep(100);
    }
    return true;
  }
}

Zadanie 1

Napisać program realizujący to samo zadanie, wykorzystujący protokół UDP.

Zadanie 2

Rozszerzyć działanie programów podanych w przykładach o możliwość wysyłania wielu wiadomości.